Чарнец
  Галовачка
  Іду дамой
  Сера зязюля
  Быў у бацькі сын
  


Сера зязюля

Цячэ рэчанька,
цячэ быстрая —
Скочу-перяскочу

Аддай мяне маць,
маць раднюсенька
За каго я хочу

Маці аддала - выгавар дала:
Сем год не бываці
А як прыйдзеш ты, мая дочанька —
То выганю з хаты

Цярпела я год,
Цярпела я два,
Трэцці не сьцярпела -
Ператварылася
Ў серу зязюлю,
Да роду (ў)ляцела.

Прыляцела ў сад
Сад зялёненькі
Стала кукуваці
Стала кукуваць і прычытываць,
Што горя мне жыці

Маці стоючы ў сенях новенькіх
Ручнік вышывала,
А малодшы брат, стоя ў парозе
Ружжо заряджае:

Пазволь жа мне маць,
Маць раднюсенька,
Ту зязюлю ўбіці!
Бо йна кукуець, жалю прідае,
Што горе ёй жыці!

Не пазволю, сын,
Сын раднюсенькі,
Ту зязюлю ўбіці!
(Бо йна кукуець, жалю прідае
Што горе ёй жыці )
Бо той зязюлі, як тваёй сястре -
На чужбіне жыці...

 

Maryja Niabiesnaja - Siera Ziaziula ( 28.08.2009)

.mp3

2007 [ 112 kbps, 0.99 b]

(text in belarusian latin script):

Ciače rečańka,
Ciače bystraja.
Skoču-pier(i)askoču.

Addaj mianie mać,
Mać radniusieńka
Za kaho ja choču.

Maci addała -
Vyhavar dała:
Siem hod nie byvaci.
A jak pryjdzieš ty,
Maja dočańka
To vyhaniu z chaty

Ciarpieła ja hod,
Ciarpieła ja dva,
Trećci nie ściarpieła -
Pieratvaryłaś(ia)
Ŭ sieru ziaziulu,
Da rodu (ŭ)laciela.

Prylacieła ŭ sad
Sad zialonieńki
Stała kukuvaci
Stała kukuvać i pryčytyvać,
Što hor(i)a mnie žyci

Maci stojačy ŭ sieniach novieńkich
Rušnik vyšyvała,
A małodšy brat, stoja ŭ parozie
Ružžo zariadžaje:

Pazvol za mnie mać,
Mać radniusieńka,
Tu ziaziulu ubici!
Bo jna kukuje(ć), žalu pridaje(ć),
Što hor(i)a joj zyci!

Nie pazvolu syn,
Syn radniusieńki,
Tu ziaziulu ŭbici!
(Bo jna kukuje(ć), žalu pridaje(ć),
Što hor(i)a joj zyci!
)
Bo toj ziaziuli, jak tvajoj siastr(i)e -
Na čužbinie žyci...

 

Цытата з лекцый па беларусім фальклоры:

 

У групе балад з міфалагічным зместам асабліва папулярныя былі творы з метамарфозай герояў: у іх вылучаецца сюжэт "дачка-птушка", шырока распаўсюджаны не толькі сярод беларусаў, але і іншых суседніх народаў. У аснове сюжэта метамарфоза - ператварэн-
не жанчыны ў птушку. Л.М.Салавей налічыла 120 беларускіх запісаў балад гэтага сюжэта, 1400 запісаў - літоўскіх. У баладнай песні адюстроўваецца нешчаслівы лёс дачкі, якую аддалі далёка замуж у чужую сям'ю і не дазволілі некалькі гадоў прыязджаць да бацькоў. Але хутка засумавалі і бацькі, і дачка. Дачка ператварылася ў зязюльку і паляцела ў бацькоўскі сад, стала кукаваць. На яе жалоснае кукаванне ў розных баладах родныя ёй людзі рэагуюць неаднолькава: у адных у яе хоча "стральнуць" яе брат, але яму не даюць бацька або маці; яны пазнаюць у птушцы дачку; у другіх - бацька, маці не па-чулі кукавання зязюлі, пачуў толькі яе брат, які запрасіў яе ў двор; у трэціх - пачуў зязюльку старшы брат і меціўся страляць, аднак ся-рэдні брат не даў яму забіць сястру: адабраў ружжо, і г.д.

Казакова Ірына Валер'еўна, Доктар філалагічных навук -"Беларускі Фальклор
Курс лекцый", с.39.  

 1919 2009 pavel-ambiont.com